Turun Insinöörit TUIKE ry säännöt päivitetty

29.9.2023

Turun Insinöörit TUIKE ry:n sääntömääräinen kevätkokous ti 25.4.2023 hyväksyi yhdistykselle uudet säännöt. 

Hallitus toimitti uudet säännöt PRH:lle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi.  PRH hyväksyi säännöt ilman muutoksia ja ne ovat nyt voimassa. 

Uudet säännöt:

1§ Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Turun Insinöörit Tuike ry, myöhemmin näissä säännöissä yhdistys.

Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja yhdistys toimii Turun seutukunnassa.


2§ Sidosjärjestöt


Yhdistys voi kuulua jäsenenä yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta edistäviin yhdistyksiin ja
liittoihin. Liittyminen niihin tai niistä eroamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätöksen on
tapahduttava samoin edellytyksin ja tavoin kuin sääntöjen muuttaminen.


3§ Tarkoitus


Yhdistyksen tarkoituksena on:

• edistää jäseniensä ammatillisia ja paikallisia etuja
• edistää jäsentensä yhteenkuuluvuutta keskenään ja muiden insinööriyhdistysten jäsenten kesken,
• toimia yhdyselimenä jäsentensä ja toisten yhdistysten välillä,
• työskennellä maan teknillisen kehityksen puolesta,
• tukea teknillisen koulutuksen kehitystä sekä,
• pitää kunniassa insinööripolvien luomia perinteitä,
• tukea tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden etuja ja koulutuksellisia tavoitteita.


4§ Toimintamuodot


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

• Hoitaa jäseniensä edunvalvontaa kehittämällä ja valvomalla työsuhdeasioita.
• Välittää jäsenilleen jäsenetuja ja -palveluja.
• Järjestää jäsenille, jäsenien aveceille ja muille sidosryhmille mm. kokous-, neuvottelu-, kurssi-, esitelmä-, tiedotus- ja juhlatilaisuuksia sekä opintomatkoja.
• Voi julkaista järjestölehteä, tuottaa muita julkaisuja sekä sähköistä informaatiota.
• Vaikuttaa viranomaisiin ja päättäjiin tekemillä esityksiä ja aloitteita.
• Järjestää henkilöjäsenille työsuhdeneuvontaa, sekä pitää yhteyttä toiminta-alueensa tekniikan koulutusta tarjoaviin korkeakouluihin ja niiden opiskelijoihin.


5§ Varainhankinta


Yhdistys on toimintansa tukemiseksi oikeutettu asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä ja arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia, harjoittamaan alaansa liittyvää kustannus- ja julkaisutoimintaa, toimintaa tukevien tuotteiden myyntiä sekä omistamaan kiinteistöjä ja arvopapereita.

Yhdistys voi periä jäseniltään jäsenmaksua. Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.


6§ Jäsenet


Jäsenen on noudatettava yhdistyksen sääntöjä.

Henkilöjäsenet
Yhdistyksen hallitus päättää henkilöjäseneksi hyväksymisestä hakemuksen perusteella.

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä:

• suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa insinööritutkinnon suorittaneet,
• insinööritutkintoa vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet sekä
• korkeamman teknillisen koulutuksen saaneet.

Kunniajäsenet
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneen, muulla tavoin yhdistyksen tarkoitusperiä edistäneen tai teknillisellä alalla tai muuten ansioituneen henkilön.

Kannattajajäsenet
Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt sekä luonnolliset henkilöt, jotka tahtovat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy kannattajajäsenet.


7§ Jäsenmaksut


Henkilöjäsenen jäsenmaksun suuruus määrätään kalenterivuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.

• Kannattajajäsenmaksu määrätään samoin yhdistyksen syyskokouksessa.
• Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.
• Jäsenmaksut peritään yhdistyksen päättämällä tavalla.


8§ Yhdistyksen hallinto


Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, toimeenpanevana elimenä toimii hallitus.


9§ Yhdistyksen kokouksen osanottajat


Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnä olevalla, jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneella
henkilöjäsenellä yksi (1) ääni.

Kunnia- ja kannattajajäsenellä on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokous voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden sitä pyytäville.


10§ Yhdistyksen kokouksen ajat ja koollekutsuminen


Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kokous kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen:

• Maalis-huhtikuussa kevätkokoukseen ja
• loka-marraskuussa syyskokoukseen.

Ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yhdistyksen kokous niin päättää. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian käsittelemiseksi pyytävät.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun sitä on hallitukselta pyydetty.

Koollekutsuminen

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle lähettämällä kirjallisen kutsun jäsenille sähköisesti viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta.

Etäosallistuminen

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun hallituksen hyväksymän teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumismahdollisuudesta on ilmoitettava kokouskutsun yhteydessä.


11§ Aloiteoikeus yhdistyksen kokouksiin


Yhdistyksen jäsenillä on oikeus tehdä aloite tietyn asian käsittelemiseksi yhdistyksen kokouksessa. Aloite on tehtävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kokousta.


12§ Yhdistyksen kokouksen tehtävät

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt sekä tarpeelliset toimikunnat yhdistyksen kokouksen avuksi,
• käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimikaudelta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
• vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
• päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt sekä tarpeelliset toimikunnat yhdistyksen kokouksen avuksi,
• hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten,
• päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista,
• päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakorvauksista,
• valitaan hallituksen puheenjohtaja,
• valitaan hallituksen varapuheenjohtaja,
• hallituksen jäsenet,
• valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa sekä kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa,
• vahvistetaan tarvittavat edustajat sidosjärjestöihin,
• päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kokous voi päättää ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu, jos asian käsittelyä kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä eikä yhdistyslain 24 § aseta estettä asian käsittelylle.


13§ Hallitus

Yhdistyksen asioiden hoitajana ja lakimääräisenä edustajana toimii hallitus.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voi toimia korkeintaan kaksi (2) toimikautta peräkkäin. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain.

Hallitus pitää järjestäytymiskokouksen joulukuun loppuun mennessä.


14§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tulee hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Hallituksen tehtävänä on:

• edustaa yhdistystä,
• valita itselleen sihteeri ja taloudenhoitaja,
• kutsua koolle yhdistyksen kokous sekä valmistella sille esitettävät asiat,
• panna toimeen yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset,
• vastata yhdistyksen taloudenhoidosta ja lainmukaisesta kirjanpidosta,
• huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta,
• ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja päättää heidän työsuhteensa ehdoista,
• asettaa avukseen tarpeen mukaan toimikuntia ja työryhmiä sekä määrätä niiden tehtävät ja toimiajat,
• pitää jäsenluetteloa ja valvoa jäsenmaksujen perinnän toteutumista, 
• hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet näiden sääntöjen määräysten mukaisesti,
• päättää yhdistyksen jäsenyyksistä ja yhteistyösopimuksista,
• päättää yhdistyksen edustuksista,
• laatia yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio,
• huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta,
• toteuttaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät.

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. Merkittävän omaisuuden myyminen, vaihtaminen ja kiinnittäminen edellyttää aina yhdistyksen kokouksen päätöstä.


15§ Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisena hallituksen jäsenille vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä osallistuu päätöksentekoon. Varapuheenjohtaja lasketaan hallituksen jäseneksi puheenjohtajan läsnä ollessa.


16§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja tai hallituksen valitsemat henkilöt kaksi aina yhdessä. Yhdistyksen tekemät ja sen toimintaan vaikuttavat merkittävät taloudelliset sopimukset on käsiteltävä ja vahvistettava yhdistyksen kokouksessa, mikäli vähintään 1/3 hallituksesta niin vaatii. Kaikki yhdistyksen sopimukset on merkittävä tiedoksi hallituksen kokouksissa.


17§ Toiminta- ja tilivuosi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31. joulukuuta. Toiminnantarkastajien on suoritettava tehtävänsä ja annettava lausuntonsa (2) viikkoa ennen kevätkokousta.


18§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti jäsenrekisterin ylläpitäjälle, hallitukselle, puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksellä on oikeus vaatia eroavalta jäseneltä jäsenmaksut sen vuoden loppuun asti, jona eroaminen on tapahtunut.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka:
• on kehotuksesta huolimatta jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta,
• on huomautuksista huolimatta toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä,
• ei enää täytä laissa tai säännöissä olevia jäsenyyden ehtoja.

Henkilöjäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa kolmen (3) kuukauden ajan. Hallitus toteaa laiminlyönnin- ja eroamisen tapahtuneeksi.
Ennen erottamispäätöksen tekemistä varataan asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen
antamiseen asiassa paitsi, milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi tekemällä
kirjallisen valituksen erottamispäätöksestä. Valitus on jätettävä hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun jäsen on saanut tiedon erottamisestaan. Erottamispäätös pysyy voimassa, jos seuraava yhdistyksen kokous hallitusta ja erotettua jäsentä kuultuaan sen hyväksyy kahdella kolmasosalla (2/3) annetuista äänistä. Muussa tapauksessa erottamispäätös raukeaa.


19§ Päätöksentekojärjestys kokouksissa


Kokouksen päätökseksi tulee, jollei näissä säännöissä ole toisin määrätty:

• se mielipide, jota kannattaa yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä,
• asiakysymyksissä äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa,
• vaalissa äänten mennessä tasan arvalla ratkaistava tulos.

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.


20§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista ainakin toinen on varsinainen kokous. Kokouksien välillä on oltava vähintään yksi (1) kuukausi. Sääntöjen muuttamispäätökseen vaaditaan molemmissa kokouksissa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.


21§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisen puolesta vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkauduttua sen varat luovutetaan muulle yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka on käytettävä varat, mikäli mahdollista, viimeisen yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti.


22 § Muut määräykset

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.